Πρόταση Νόμου του Κινήματος Αλλαγής για την κατάργηση της ψηφισμένης (ν.4472/17) μείωσης του Αφορολόγητου

Το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία ζητάει:

  1. Την κατάργηση της μείωσης του Αφορολόγητου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων.
  2. Την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων με επαναφορά του θεσμού της επέκτασης, της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και του συνυπολογισμού της προϋπηρεσίας μετά το 2012 στις τριετίες.
  3. Την υιοθέτηση πενταετούς προγράμματος στήριξης νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών, με τριετή απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη.
  4. Προτείνεται επίσης παρέμβαση στην μισθολογική δαπάνη στον ιδιωτικό τομέα: κάθε επί πλέον θέση πλήρους εργασίας στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 50%.

Το ημίμετρο της αύξησης του κατώτατου μισθού θα εξανεμισθεί από την αυξημένη φορολογία, ιδιαίτερα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, οπότε όλοι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα χάσουν έκπτωση φόρου 650 ευρώ το χρόνο, ήτοι 54 ευρώ το μήνα, λόγω της Κυβερνητικής απόφασης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για μείωση του αφορολόγητου ορίου που ψηφίστηκε με το ν.4472/17. Επιπλέον η συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση εμποδίζει την επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη καταθέσει από την 13η Νοεμβρίου 2018 πρόταση νόμου που εκτός των άλλων προβλέπει την αποκλιμάκωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών βαρών.

Με την πρόταση νόμου προτείνουμε ορισμένα επείγοντα μέτρα για την οικονομική ανάκαμψη, την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  • Για να αποτραπεί οριστικά η δυσμενέστατη εξέλιξη της περαιτέρω μείωσης του αφορολόγητου εις βάρος των πλέον αδύναμων εισοδηματικά εργαζόμενων και συνταξιούχων.
  • Για να επανέλθει η αρμοδιότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου στους κοινωνικούς εταίρους μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
  • Για τον συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας στις 3ετίες και μετά το 2012 με την κατάργηση της διάταξης του άρθρου πρώτου, υποπαραγράφου ΙΑ 11, περ.3στ του ν.4093/2012 (Α΄ 222).
  • Για να ενισχυθούν οι νέοι που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική του επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα με 5ετές πρόγραμμα στήριξης, με 3ετή πλήρη απαλλαγή από φόρους και εισφορές και απαλλαγή του 50% των αναλογούντων ποσών για τα επόμενα δύο έτη.
  • Για την ενίσχυση της εργασίας και τη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης επιπλέον μείωση φόρων για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που θα προσλάβουν επιπλέον εργαζόμενους.

Ειδικότερα κατ’ άρθρον προτείνεται:

Άρθρο 1

Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 10 του ν.4472/2017 για να μη μειωθεί περαιτέρω η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) με στόχο τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής, να μειώνεται ο φόρος κατά 650 ευρώ, ήτοι: κατά 1.900 έναντι 1.250 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, κατά 1.950 έναντι 1.300 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, κατά 2.000 έναντι 1.350 ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και κατά 2.100 χίλια τετρακόσια πενήντα έναντι 1.450 ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Άρθρο 2

Αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων με επαναφορά του θεσμού της επέκτασης, της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους και του συνυπολογισμού της προϋπηρεσίας μετά το 2012 στις τριετίες

Η διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου της χώρας, προβλέπεται από το άρθρο 103 του ν.4172/2013 με απόφαση που ορίζει ότι οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Υπουργό Εργασίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όμως η νομοθετική αυτή ρύθμιση του 2013 αφορούσε ουσιαστικά χρονικό διάστημα που ήδη έχει παρέλθει (2 χρόνια) χωρίς η κυβέρνηση, όπως όφειλε, να εφαρμόσει την διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Προτείνουμε τις παρακάτω διατάξεις προκειμένου:

1. Ο μηχανισμός προσδιορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου με κυβερνητική απόφαση να εφαρμοστεί άπαξ, όπως εφαρμόστηκε προσφάτως.

2. Μετά την πρώτη αυτή εφαρμογή, της διαδικασίας καθορισμού του βασικού μισθού και ημερομισθίου, με βάση το άρθρο 103 του ν.4172/2013, η αρμοδιότητα επανέρχεται στους Κοινωνικούς Εταίρους που μέσω των διαπραγματεύσεων υπογράφουν Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 8 του ν.1876/1990.

3. Να προβλέπονται προσαυξήσεις προϋπηρεσίας στον τελικό προσδιορισμό του μισθού και ημερομισθίου, με βάση τις τριετίες, με την κατάργηση της υποπαραγράφου 11 της παραγράφου ια,  άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222).

4. Να καταργηθεί η διάταξη του 4093/2012 που προβλέπει ότι το πεδίο εφαρμογής της ΕΓΣΣΕ περιορίζεται σε μη μισθολογικούς όρους.

5. Να αποκατασταθεί ο θεσμός της μετενέργειας ώστε να συνεχίζουν να ισχύουν για έξι μήνες οι κανονιστικοί όροι συλλογικών συμβάσεων που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και να εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται το διάστημα αυτό. Μετά την πάροδο του εξαμήνου οι κανονιστικοί όροι των συλλογικών συμβάσεων θα ισχύουν μέχρι να λυθεί ή να τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.

Άρθρο 3

Πενταετές πρόγραμμα στήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Τριετής πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη

Βασικό συστατικό στοιχείο ενός μίγματος πολιτικής, για τη μείωση της υψηλής ανεργίας νέων και της ανάσχεσης της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, είναι η ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών των νέων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις μπορεί να ενισχυθεί η πρωτοβουλία για νέα επιχειρηματικότητα αφού θεσπίζονται πλήρη απαλλαγή φορολογίας αλλά και μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τα τρία πρώτα έτη και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη που δηλαδή κατά το αρχικό και κρίσιμο διάστημα σταθεροποίησης μιας νέας επιχείρησης ή της δραστηριότητας ενός νέου επαγγελματία.

Άρθρο 4

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κίνητρο την επιπλέον μείωση της φορολογίας με απλό τρόπο

Μια σημαίνουσας βαρύτητας παρέμβαση στη μισθολογική δαπάνη για κάθε επί πλέον πλήρους θέση εργασίας στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 50%. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσεται από την φορολογία για 150 ευρώ.